Tävlingsvillkor

Här kan du läsa om vilka villkor som gäller för deltagande i tävlingar anordnade av Medley Holding AB eller dess dotterbolag (nedan kallat Medley).

  • De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  • Genom att godkänna dessa Allmänna tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling.
  • Ansvarig för tävlingen är: Medley Holding AB, Dalvägen 14, 169 56 Solna.
  • För att delta i tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år skall ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.
  • Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Medley. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Medley får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Medleys normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
  • Vinnarna utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Medleys marknadsavdelning och företagsledning. Vid tävling där det vinnande bidraget har inkommit från flera tävlande utses vinnaren baserat på tidpunkt för inlämnande av tävlingsbidraget. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  • Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person, ej lösas in mot kontanter eller bytas mot annan vara eller tjänst. Ej utnyttjad vinst inom fastställd tidsram förfaller och kan ej nyttjas.
  • Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort publiceras på internet. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
  • Anställda vid Medley eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen.
  • Medley tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Medley. Medley tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling.